Kjør debatt

Mandag klokken 18 kan du se livedebatt fra Litteraturhuset i regi av tenketanken Skaperkraft og Vårt Land.
Der deltar Hans-Petter Halvorsen, Atle Søvik og Lars Gule.

Tema er: Finnes Gud?

Livestream

Kan du ikke komme til Litteraturhuset?
Da kan debatten komme til deg via livestream på nettsiden til Vårt Land

Les mer om debatten her:

http://www.vl.no/troogkirke/apne-for-a-ta-feil-om-guds-eksistens/

LarsDahle-266x266

Lars Dahle (ansv. red)

NRK2s nye miniserie «Gud og vitskapen» legger vekt på livssynsmessig åpenhet, balanse mellom talsmenn for ulike livssyn, samt på å få frem sentrale argumenter i debatten. Dermed illustrerer serien sentrale anliggender i det livssynsåpne samfunn.

Temaer som universets opphav, livets utvikling og den menneskelige tanke fascinerer, engasjerer og skaper debatt. Den intensive faglige utforskingen og den intense samfunnsdebatten berører mange ulike fagfelt, inkludert filosofi og teologi. Dessuten inneholder disse aktuelle temaene også en klar eksistensiell, personlig dimensjon. En åpen, balansert og innsiktsfull offentlig debatt om slike sentrale spørsmål er derfor svært viktig.

På denne bakgrunn er det – etter min mening – all grunn til å hilse NRK2s nye miniserie«Gud og vitskapen» velkommen. Denne britiske livssynsserien, med originaltittelen «The God Question Series», sendes tre mandager nå i januar med sendestart allerede sjette januar. De tre programmene omhandler nettopp universets begynnelse og orden, livets utvikling, samt menneskets tanke og bevissthet. Hensikten er å gi et innblikk i aktuell forskning og debatt om disse temaene, presentert i et populærvitenskapelig dokumentarformat.

Denne nye TV-serien står i sterk kontrast til flere tidligere dokumentarserier sendt på NRK om nærliggende temaer, med den kjente Oxford-biologen og nyateisten Richard Dawkins som programleder. Som eksempel kan serien «Sex, død og meningen med livet» nevnes, som ble sendt på NRK2 våren 2013. Til forskjell fra disse dokumentarseriene, som først og fremst fremstår som partsinnlegg fra Richard Dawkins som representant for et ateistisk grunnperspektiv, kjennetegnes «Gud og vitskapen» av å ha en tredelt intensjon.

For det første er serien preget av åpenhet om ulike bidragsyteres livssynsmessige ståsted. For det andre har serien en balanse når det gjelder medvirkning av fagfolk og debattanter fra ulike sentrale livssynsposisjoner, enten dette gjelder teister, agnostikere eller ateister. For det tredje retter serien fokus på argumentene, med andre ord hvordan kjente talsmenn forklarer anerkjente vitenskapelige funn og teorier i lys av et teistisk, agnostisk eller ateistisk livssyn. I serien «Gud og vitskapen» møter vi derfor både verdenskjente ateister som Richard Dawkins, Sam Harris og nå avdøde Christopher Hitchens, men også kjente teister som William Lane Craig, John Lennox og John Polkinghorne. Serien illustrerer dermed sentrale anliggender ved det livssynsåpne samfunn.

Seriens tredelte intensjon er et bevisst valg fra produsentens side, som selv bekjenner kristen tro. At denne britiske livssynsserien har nettopp en slik tredelt intensjon, er også bakgrunnen for satsingen fra NLA Høgskolen og høgskolens randsonevirksomhet Damaris Norge inn mot disse tre tv-programmene. Med etableringen av nettsiden snakkomgud.no, bidrar vi med aktuelle ressurser til programserien med tanke på samtale, debatt og undervisning. Samtidig bidrar vi på andre nettsteder med supplerende apologetiske ressurser for menighetsarenaen, slik at kristne bedre kan settes i stand til å delta i livssynssamtaler og livssynsdebatt.

I forbindelse med lanseringen av snakkomgud.no fredagen den 3. januar, publiserte NLA Høgskolen en kort nyhetssak om den nye nettsiden:

-Det er viktig å kunne ha to tanker i hodet samtidig. Det gjelder ikke minst vår satsing inn mot den aktuelle TV-serien «Gud og vitskapen». Vi ønsker både å bidra til en balansert debatt og til at en troverdig kristen stemme blir hørt i debatten, sier NLA Høgskolens nye prorektor for samfunnskontakt Lars Dahle.

Mandag 6. januar sender NRK2 første program av den britiske livssynsserien The God Question Series. På norsk har serien tittelen «Gud og vitskapen». Allerede i dag (fredag 3. januar) publiserer høgskolens randsonevirksomhet Damaris Norge nettsiden www.snakkomgud.no med ressurser tilknyttet serien – for samtale, debatt og undervisning.

-Spørsmålene om universets opprinnelse, livets utvikling og menneskets bevissthet fascinerer, engasjerer og skaper debatt, fortsetter Lars Dahle. Derfor trenger vi en balansert og saklig debatt om Guds eksistens. NRK2s nye livssynsserie bidrar positivt til dette. Gjennom bruk av ressursene på www.snakkomgud.no øker utbyttet av serien. Som høgskole engasjerer vi oss, siden vi både har et folkepedagogisk og et apologetisk ansvar innenfor våre ulike fagfelt.

 

Det kan her være naturlig å legge til at ressursene på snakkomgud.no vil ha et bredere ‘folkepedagogisk’ preg, enten det nå gjelder samtale, debatt eller religionsundervisning, mens de supplerende ressursene for kirkelige pedagogiske arenaer på snakkomtro.no og krdonline.no vil ha et mer spesifikt (kristent) ‘apologetisk’ preg.

 

Den 6. januar sender NRK første del av dokumentarserien «Gud og vitskapen».

Bak serien står Iain Morris, som er del av NLA Mediehøgskolen Gimlekollens internasjonale nettverk. Damaris Norge utvikler samtaleressurser til serien.

Av Bjørn Hinderaker – NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og Damaris Norge

Bakgrunnen for den tredelte dokumentarserien var en frustrasjon over flere ensidige TV-programmer fra de «nye ateistene». Med slagord og forenklinger spredte de forestillingen at vitenskapen har gjort Gud overflødig, og at opplyste mennesker i dag burde omfavne ateismen.

Ulike perspektiver

Serien «The God Question» tar opp spørsmålet om Gud og vitenskapen på en annen måte. Serien har ikke som hensikt å drive tilhørerne til ett bestemt svar. Derimot ønsker man å presentere ulike perspektiver og overlater til tilhørerne å konkludere. Her intervjues fremtredende talsmenn fra ulike livssyn: Ateister, agnostikere og kristne tenkere.

Denne serien løfter frem mye av hva NLA Mediehøgskolen Gimlekollen ønsker å stå for som kristen høgskole som arbeider med feltene medier og kommunikasjon:

  • Vi ønsker å sette de store spørsmålene på agendaen, og være motvekt mot overfladiskheten som driver mye av mediene.
  • Vi ønsker å skape livssynsbevissthet i møte med mediemangfoldet. Mediene er bærere av verdier, menneskesyn og virkelighetsoppfatninger, – og dermed også av livssyn. Bevissthet om dette er viktig for å avsløre påvirkningen vi utsettes for.
  • Vi ønsker å fremme forståelse – og skape samtaler – på tvers av livssyn. Dette er spesielt fokus på studieprogrammet Kommunikasjon og livssyn, men preger alle våre studier ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.
  • Vi trenger også et bevisst kristent medienærvær. Der er ingen grunn til at ikke også kristne – som alle andre – skal engasjere seg og la sin stemme bli hørt.
  • Vi ønsker å stå for faglighet, refleksjon, grundighet og balanse. Dette er formidling som gjør klokere.
  • Vi ønsker å formidle på en måte som ikke gjør tilhørerne til passive forbrukere, men som bevisstgjør og utfordrer til å tenke selv.

 

Bruk anledningen

Vi håper mange bruker anledningen til å se serien «The God Question» og gjøre seg bruke av materialet Damaris lager for dette. Det er en unik mulighet til å skape samtaler på tvers av livssyn om de store spørsmålene både i hjem, på skole, i menigheter og over kafébordet.